Wyniki Konkursu pt.: „Pory roku w rodzinie zastępczej”

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU PLASTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ STAROSTĘ WŁOCŁAWSKIEGO ORAZ DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
WE WŁOCŁAWKU

W dniu01.06.2021r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pt.: „Pory roku w rodzinie zastępczej” , który był skierowany do dzieci pozostających w rodzinnej pieczy zastępczej z terenu powiatu włocławskiego. Konkurs był jednym
z elementów promowania rodzicielstwa zastępczego.

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w ustalonym terminie wpłynęło łącznie 38 prac plastycznych zgodnych z wymaganiami określonymi w Regulaminie Konkursu. Komisja powołana przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Panią Agnieszkę Łobodę Zarządzeniem nr 3/2021 z dnia 31.05.2021r. w składzie: Pani Marta Prylińska, Pani Justyna Matusik oraz Pani Aleksandra Konopka przyznała wyróżnienia następującym uczestnikom:

– w kategorii wiekowej od 3 do 12 lat:

Julia P.

Zuzanna R.

Jakub L.

Katarzyna L.

– w kategorii wiekowej od 13 do 18 lat:

Wiktoria K.

Gracjan K.

Alicja L.

Szymon J.

Gratulujemy!

Dla wszystkich uczestników przewidziano nagrody!

Dziękujemy za udział w konkursie

Poniżej prezentujemy wyróżnione prace młodych artystów Zapraszamy do oglądania!

 


Informacja

Uprzejmie informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku 4 czerwca 2021 roku (tj. piątek) będzie nieczynne w związku z Zarządzeniem nr 2/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021. r.


Ankieta dla rodziców adopcyjnych i zastępczy!

W ramach realizacji projektu „Zrozumieć dziecko w rodzinie zastępczej i adopcyjnej” finansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń, Stowarzyszenie „Dobry Start” przygotowuje poradnik skierowany do placówek edukacyjnych. W celu realizacji tego projektu, został utworzony kwestionariusz internetowy, który powinien zostać rozwiązany przez rodziców adopcyjnych i zastępczych. Uzbierane odpowiedzi zostaną wykorzystane do opracowania poradnika, który posłuży do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie funkcjonowania psychicznego dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach zastępczych i adopcyjnych.

Ankieta jest w pełni anonimowa.

Link do ankiety:

Ankieta dla rodziców adopcyjnych i zastępczych


Regulamin konkursu plastycznego „Pory roku w rodzinie zastępczej”

Regulamin konkursu plastycznego

„Pory roku w rodzinie zastępczej”

Organizowany przez Starostę Włocławskiego
oraz Dyrektora Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku

Cele konkursu:

 1. Odzwierciedlenie pozytywnych aspektów rodzicielstwa zastępczego.
 2. Przedstawienie oczyma dzieci i młodzieży pozostającej w rodzinnej pieczy zastępczej wspólnego spędzania czasu w trakcie zmieniających się pór roku.
 3. Zachęcanie do różnych form wspólnego spędzania czasu wolnego.
 4. Zapoznanie z pięknem polskiej przyrody.
 5. Rozwijanie wrażliwości artystycznej i kreatywności wśród dzieci i młodzieży.
 6. Wyrażanie emocji i spostrzeżeń przez sztukę.
 7. Aktywizacja dzieci i rozwijanie indywidualnych zdolności.

Regulamin konkursu:

Organizator

Organizatorem Konkursu plastycznego jest Starosta Włocławski oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku. Konkurs jest elementem
promowania rodzicielstwa zastępczego.

Czas trwania Konkursu

Termin składania prac kończy się 21 maja 2021r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
01 czerwca 2021r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronach internetowych Organizatorów Konkursu. Laureaci zostaną także powiadomieni o wynikach telefonicznie przez Organizatora.

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci pozostające w rodzinnej pieczy zastępczej z terenu powiatu włocławskiego.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat pozostających w rodzinnej pieczy zastępczej.
 3. Każdy z uczestników zgłasza minimum dwie prace plastyczne przedstawiające minimum dwie różne pory roku.
 4. Prace plastyczne muszą być wykonane samodzielnie przez uczestników.
  Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
 5. Do konkursu zgłaszać można jedynie prace, które nie zostały wcześniej nagrodzone oraz wyróżnione w innych konkursach, jak również nie były wykorzystywane ani rozpowszechniane przez inne podmioty.
 6. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych w formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A3.
 7. Praca powinna mieć dołączony formularz rejestracyjny wraz z oświadczeniami.

Termin i warunki dostarczenia prac

 1. Prace należy przesłać pocztą, przekazać za pośrednictwem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu w terminie do 21 maja 2021r. na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Stodólna 68, 87-800 Włocławek.

 1. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora.
 2. Pracę dostarczone po terminie nie będą oceniane (decyduje termin stempla pocztowego).
 3. Przystępując do Konkursu, Uczestnik (rodzice/opiekunowie) akceptują treść Regulaminu Konkursu i wyrażają zgodę na opisane w nim zasady prowadzenia Konkursu, co potwierdzone zostaje poprzez dołączenie do każdej pracy załącznika pn.: Formularz rejestracyjny oraz oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
 4. Opiekun Uczestnika przystępując do konkursu wyraża zgodę na publikację danych osobliwych autora (tj. imię, wiek).
 5. Prace plastyczne nie będą zwracane autorom. Przechodzą one na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach promocyjnych.
 6. Opiekun uczestnika konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:
 7. przesłane prace są własnością autora,
 8. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do dostarczonych prac, które pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich.

Zasady przyznawania nagród

Komisja powołana przez Starostę Włocławskiego oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyłoni prace, które zostaną nagrodzone
w następujących kategoriach:

 • Dzieci od 3 do 12 lat
 • Dzieci od 13 do 18 lat

Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasadny oraz warunki prowadzenia konkursu.
 3. Interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Konkursu.
  W sytuacjach nie objętych Regulaminem decyzje podejmują Organizatorzy.
  Od decyzji Organizatorów nie przysługuje odwołanie.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 14.04.2021r.

 

Załączniki:

 1. Formularz rejestracyjny oraz oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

 

Załącznik nr 1

 

Formularz rejestracyjny

Konkursu plastycznego „Pory roku w rodzinie zastępczej”

Imię i nazwisko autora:……………………………………………………………………..

Wiek autora:……………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko opiekuna:…………………………………………………………………

Numer telefonu opiekuna:………………………………………………………………..

 

Oświadczenie:

 1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu i zgadzam się na jego warunki. Wyrażam zgodę na udział

(imię i nazwisko uczestnika)……………………………………………………………………………..
w ww. Konkursie. Dziecko jest autorem pracy, którą zgłaszam do udziału
w Konkursie. Jednocześnie oświadczam, że prawa osób zostały wyjaśnione i osoby te wyrażają zgodę na wystawienie i publikowanie prac również do celów reklamowych Konkursu. Przyjmuję także na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, których przedmiotem byłaby złożona przez mnie praca, a które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorowi Konkursu.

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 2016/679 z dnia 26.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych -RODO) oświadczam, że akceptuję Regulamin Konkursu, z którym się zapoznałem/łam. Wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych autora pracy konkursowej przez Organizatorów Konkursu do celów organizacyjnych oraz promocyjnych. Wyrażam zgodę na publikację pracy konkursowej oraz publikację danych osobowych dziecka- uczestnika Konkursu.
 2. Z chwilą zgłoszenia pracy przenoszę jej własność na Organizatorów.

 

……………………………………………………………………………………

Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika


Moduł IV

Informujemy, ze w związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju, zarząd PFRON wznowił realizację modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Moduł IV adresowany jest do samorządów powiatowych i gminnych, które w związku z zaistniałą sytuacją realizują dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia. Więcej informacji na stronie www.pfron.org.pl.


Informacja dot. przeznaczenia środków PFRON

Informuję, że w 2021 roku  Powiat Włocławski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku  na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  otrzymało ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę 850.269 zł.

 

Uchwałą Nr XXVII/226/21 z dnia 10 marca 2021 r Rada Powiatu we Włocławku określiła zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

 

 1. Na Rehabilitację zawodową przeznaczono –  55. 000 zł, w tym:

1) zwrot kosztów wyposażenia miejsca pracy osoby niepełnosprawnej,    –    25.000 zł

2) finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych,   –      5.000 zł

3) przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej,  rolniczej  albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej.   –     25.000 zł

 1. Na rehabilitację społeczną  przeznaczono  –  795. 269 zł, w tym:

1) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  w turnusach rehabilitacyjnych,  –  100.000 zł

 

2) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,   –  436.027 zł

 

3) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,   –   250.000 zł

 

4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych  –   9.242 zł

 

Wnioski o dofinansowanie, pracodawcy oraz osoby niepełnosprawne mogą składać  w każdym czasie.

Stosowne druki znajdują się na stronie  internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, w zakładce – Dofinansowania z PFRON.

 

 

Agnieszka Łoboda

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku


” Rodzina w Centrum 3″

PROJEKT RODZINA W CENTRUM 3

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu: 12 663  937,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 10 764 346,45 zł

BENEFICJENCI PROJEKTU

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu;
 • 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim;
 • 4 Ośrodki Pomocy Społecznej w miastach na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim.
 • Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „DAJ SZANSĘ”

OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany będzie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

CEL PROGRAMU

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim.

Projekt skierowany jest do:

 1. osób przebywających w pieczy zastępczej;
 2. osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą;
 3. osób opuszczających pieczę zastępczą;
 4. osób funkcjonujących w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (m.in. rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny);
 5. kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej;
 6. osób prowadzących rodzinne domy dziecka;
 7. dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego;
 8. innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu mieszkańcy powiatu włocławskiego mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne, mające na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic – dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka.
 2. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – logopedyczne, mające na celu wsparcie rozwojowe dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym z zakresu mowy i słuchu, poprawiające kompetencje uczenia się i komunikacji z otoczeniem.
 3. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne obejmujące relacje rodzinne, komunikację wewnątrzrodzinną, role w rodzinie, wartości rodziny i jej poszczególnych członków, ma na celu pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych, rodzinnych, problemów emocjonalnych, trudności wychowawczych itp.
 4. Terapia rodzinna dla rodzin z problemami, której celem jest zdefiniowanie problemów rodziny, określenie ich źródeł i wspólna praca całej rodziny nad zmianami, a tym samym uzyskanie wzmocnienia więzi, poprawa relacji w rodzinie, nauczenie się czerpania przyjemności z kontaktów z innymi członkami w rodzinie, poprawa porozumiewania się, umiejętność wyrażania własnych uczuć.
 5. Superwizji rodzin zastępczych służąca weryfikacji kompetencji wychowawczych, ich doskonaleniu, przeciwdziałaniu wypaleniu pod okiem profesjonalnych superwizorów.
 6. Warsztaty jednodniowe dla rodziców wzmacniające kompetencje i umiejętności wychowawcze dla rodziców naturalnych i zastępczych służące m.in. poprawie komunikacji i relacji w rodzinie.
 7. Zajęć animacyjne dla dzieci rodziców w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przez animatora podczas gdy rodzice uczestniczą w warsztatach poprzez organizowanie gier i zabaw edukacyjnych, np. plastyczne, manualne, prowadzenie ćwiczeń ruchowych
  i zabaw z dziećmi.
 8. Warsztaty jednodniowe dla osób usamodzielnianych, przebywających i opuszczających pieczę wzmacniające ich kompetencje w wypełnianiu ról społecznych.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do kontaktu z PCPR we Włocławku, ul. Stodólna 68, od pon. do pt. w godz. 7.30-15.30, tel.: (54) 230 46 58;
(54) 230 46 54.

 


Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  http://pcprwloclawek.rbip.mojregion.info/ strony Biuletynu Informacji Publicznej

 

– Data publikacji strony BIP: 2019-01-01.

– Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25

Strona internetowa rbip jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych  z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter poglądowy i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Matusik, rodzinyzastepcze@pcprwloclawek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 230 46 58 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Opis budynku

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie mieści się w budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ulicy Stodolnej 68.  Budynek  jest w pełni przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona. Przed budynkiem oraz za budynkiem, znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Siedziba Starostwa Powiatowego przy ulicy  Stodólnej 68, w której mieści się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest budynkiem dwupiętrowym, dostęp na wyższe kondygnacje możliwy jest za pomocą windy, która usytuowana jest w budynku i przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Windą można dojechać do drugiego  piętra. Budynek nie posiada podnośników.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jest ona odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z pomocy asystenta.

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku przy pomocy tzw. asystenta.. Asystentem może być każda osoba fizyczna wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. Tut. Centrum w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień. Jest także możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Podmiot zapewni kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego w ciągu 2-3 dni roboczych od momentu zgłoszenia takiej potrzeby.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego


Zdrowych i Wesołych Świąt Wielkanocnych !!


Fundacja Poland Busines Run szuka beneficjentów na rok 2021

Fundacja Poland Busines Run rozpoczęła nabór wniosków na beneficjentów tegorocznej edycji sztafety charytatywnej Poland Busines Run, która pomaga osobom po amputacjach z niepełnosprawnościami narządów ruchu. Fundacja dofinansowuje zakup protez lub sprzętu ortopedycznego, rehabilitację oraz konsultacje z psychologami i dietetykami.  Więcej informacji udziela Koordynatorka Działu Wsparcia Fundacji Pani Klaudia Kaniewska pod nr telefonu 504 458 979.