Aktywny Samorząd 2016

Uwaga studenci!

W dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.

Z obowiązującymi kierunkami można się zapoznać na stronie internetowej www.pfron.org.pl / lub Pobrać tutaj

 

INFORMACJA

Powiat Włocławski za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że realizuje pilotażowy programu Aktywny Samorząd. Niepełnosprawni mieszkańcy powiatu legitymujący się znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w roku 2016 mogą ubiegać się o następujące formy wsparcia:

Moduł I obejmuje:

Obszar A likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu Link

Zadanie 2  pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B Link

Obszar B  likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym
Zadanie 1  pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania Link
Zadanie 2  dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
Obszar C likwidacja barier w poruszaniu się
Zadanie 2  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym Link
Zadanie 3  pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości Link
Zadanie 4  pomoc w uzyskaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości Link
Obszar D  pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
Wnioski w ramach Modułu I przyjmowane bądź w dwóch terminach od 18.03.2016r. do 30 czerwca i 30 sierpnia 2016r. Link

Z kolei w ramach Modułu II osoby niepełnosprawne mogą uzyskać pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Adresatami w tym module są także osoby niepełnosprawne legitymujące się znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierający naukę w szkole wyższej, policealnej, kolegium lub mają wszczęty przewód doktorski poza studiami doktorskimi (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu)
Wnioski w Module II za drugie półrocze/ drugi semestr roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 przyjmowane bądź od dnia 18.03.2016r. do 15 kwietnia 2016 r., natomiast za pierwsze półrocze/ pierwszy semestr roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 do 10 października 2016 r.

Wszelkie informacje na temat programu udzielane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Brzeska 15 tel. 054 231-02-84 jak również na stronie internetowej www.pcprwloclawek.pl
Szczegółowe informacje o programie, warunkach brzegowych oraz zasadach dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków w ramach programu dostępne na stronie www.pfron.org.pl

 

Wzory formularzy stosowanych w ramach Obszaru C3_C4

W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy) obowiązują poniższe formularze:

Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON:

1. Wzór C3 O – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy wzor_c3_o_proteza_1 ,

2. Wzór C4 O – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu naprawy protezy wzor_c4_o_naprawa

 

1. Wzór C3 K – Specyfikacja i kosztorys protezy wzor_c3_k_proteza,

2. Wzór C3 K – Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy wzor_c4_k_naprawa

Prosimy, aby oferenci / wykonawcy – wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy / plików, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy. Powyższe wzory dostępne są również na stronie: www.pfron.org.pl

 

    ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH W RAMACH REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” PRZEZ POWIAT WŁOCŁAWSKI W ROKU 2016

 

Na podstawie Uchwały nr 3/2016 Zarządu PFRON z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” oraz kierunków działań i warunków brzegowych obowiązujących realizatorów programu w 2016 roku – ustala się, co następuje:

zasady-powiat-wloclawski-2016

zal-1-do-zasad

zal-2-do-zasad

Moduł-1

Moduł-2