Usamodzielnienia

Usamodzielnienia

Przebieg Procesu Usamodzielnienia zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

OSOBA OPUSZCZAJĄCA:

 • rodzinę zastępczą,
 • rodzinny dom dziecka,
 • placówkę opiekuńczo – wychowawczą,
 • regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną,

UWAGA! OSOBA, KTÓRA OSIĄGNĘŁA PEŁNOLETNOŚĆ PRZEBYWAJĄC W PIECZY ZASTĘPCZEJ, MOŻE PRZEBYWAĆ W DOTYCHCZASOWEJ RODZINIE ZASTĘPCZEJ, RODZINNYM DOMU DZIECKA ALBO PLACÓWCE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ, ZA ZGODĄ ODPOWIEDNIO RODZINY ZASTĘPCZEJ, PROWADZĄCEGO RODZINNY DOM DZIECKA ALBO DYREKTORA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, NIE DŁUŻEJ JEDNAK NIŻ DO UKOŃCZENIA 25 ROKU ŻYCIA JEŻELI:

 • uczy się: w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub
 • legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się: w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;
 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego

OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z USAMODZIELNIENIEM:

 • osoba usamodzielniana co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji usamodzielnienia oraz przedstawia pisemna zgodę tej osoby;
 • indywidualny program usamodzielnienia jest opracowany przez wychowanka oraz opiekuna usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności, a następnie jest zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie ;

OPIEKUNEM USAMODZIELNIENIA MOŻE BYĆ OSOBA TWORZĄCA RODZINĘ ZASTĘPCZĄ, PROWADZĄCA RODZINNY DOM DZIECKA, KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, PRACOWNIK SOCJALNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE, OSOBA BĘDĄCĄ W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ ALBO REGIONALNEJ PLACÓWCE OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNEJ, WYCHOWAWCĄ LUB PSYCHOLOGIEM, LUB INNA OSOBA WSKAZANA PRZEZ OSOBĘ USAMODZIELNIANĄ I ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KIEROWNIKA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE.
RODZAJE POMOCY:

– pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki;

– pomoc pieniężna na usamodzielnienie;

– pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej;

– pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych;

– w uzyskaniu zatrudnieniu;

– pomoc psychologiczna i prawna;

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną — nie mniej niż 3300 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;
 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą:
 • a) nie mniej niż 6600 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
 • b) nie mniej niż 3300 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
 • c) nie mniej niż 1650 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.
 • pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielniania, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia;
 • w przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki;

Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

 • 3 lat — w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;
 • roku — w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną;

POMOC NA USAMODZIELNIENIE ORAZ POMOC NA ZAGOSPODAROWANIE JEST PRZYZNAWANA OSOBIE USAMODZIELNIANEJ, KTÓREJ DOCHÓD MIESIĘCZNY NIE PRZEKRACZA KWOTY 1200 zł.

 

 • pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia, w wysokości nie niższej niż 1500 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3000 zł.;
 • pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej;

POMOC NA KONTYNUOWANIE NAUKI, USAMODZIELNIENIE I ZAGOSPODAROWANIE JEST PRZYZNAWANA I UDZIELANA NA WNIOSEK OSOBY USAMODZIELNIANEJ. Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym do ponoszenia wydatków, za pośrednictwem kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego ze względu na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej. Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie oraz o udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych lub w uzyskaniu zatrudnienia składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

POMOC PIENIĘŻNĄ NA KONTYNUOWANIE NAUKI MOŻNA ZAWIESIĆ, GDY:

 • w trakcie kształcenia w zakładzie kształcenia nauczycieli lub w uczelni osoba usamodzielniana przebywa na urlopie od zajęć;
 • osoba usamodzielniana nie realizuje programu usamodzielnienia;

PRZYZNANIA POMOCY NA KONTYNUOWANIE NAUKI ,NA USAMODZIELNIENIE LUB NA ZAGOSPODAROWANIE MOŻNA ODMÓWIĆ W PRZYPADKU, GDY:

 • istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem;
 • osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie pieczę zastępczą;
 • osoba usamodzielniana porzuci naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmie zatrudnienia;
 • stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika;
 • osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia porzuci bez uzasadnionej przyczyny;
 • osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

Do pomocy dla osób usamodzielnianych, które przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej opuściły rodzinę zastępczą albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą, albo pobierają pomoc przyznaną im na podstawie art.88 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175,poz.1362, z późn. zm.), stosuje się przepisy dotychczasowe.