Akty Prawne

 

AKTY PRAWNE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH DZIAŁA POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

– Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. Nr 595, z późn. zm.)

– Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. Nr 163, z późn. zm.)

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie

nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012r., Nr 954).

– Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r., poz. 513 z późn. zm.)

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej  (Dz. U. z 2012r. Nr 964)

– Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

– Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r., poz. 114 z późn. zm.)

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu, które mogą być

finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

– Rozporządzenie Ministra Parcy i Polityki Społecznej z dnia 25 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych

(Dz. U. z 2007r. Nr 230, poz. 1694)

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej

(Dz. U. z 2004r. Nr 63, poz. 587)

– Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. Nr 1202, z późn. zm.)

– Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. Nr 330, z późn. zm.)

– Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r., Nr 330, z późn. zm.)

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. 907 z późn. zm.)

– Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych

i samorządowych, zakładów budżetowych (Dz. U. 2010 r. Nr 241, poz. 1616 z późn. zm.)

– Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej kwalifikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz

środków pochodzacych ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2014.1053 z późn. zm.)

– Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 332 z późn. zm.)